Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) hatálya kiterjed Szőrfi Andrea e.v. (székhely: 2040 Budaörs, Fém u. 4/B Fszt. 1. a., adószám: 69749399-1-33, telefonszám: +36 30 545 0033, e-mail: szorfiandrea@localhost) a továbbiakban: „Szolgáltató”) által nyújtott szolgáltatást megrendelő fél (a továbbiakban: „Ügyfél”) számára történő megrendelésre, teljesítésére és egyéb megállapodásra.

 1. Jelen ÁSZF feltételei érvényesek a Szolgáltató által az Ügyfélnek nyújtott minden termékre/szolgáltatásra.

 1. Az egyedi megrendeléssel az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az alábbi feltételek érvényesülnek ügyleti kapcsolatukban. Az Ügyfél által a jelen ÁSZF rendelkezéseitől történő eltérés kezdeményezése a Szolgáltatóra nézve csak akkor kötelező, ha azt a Szolgáltató írásban elfogadta.

 1. Az ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződés bárminemű módosítása vagy megváltoztatása kizárólag írásban érvényes.

I. SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSAI

 1. A Szolgáltató egyéni vagy csoportos mentorálási, oktatási, szemináriumi, workshop, egyéb előadások tartása, üzleti konzultáció és tanácsadás, coaching /életmód szolgáltatások nyújtását vállalja magánszemélyek (privát) és üzleti ügyfelek számára (a továbbiakban: „Program”).
 2. A Program coaching és oktatási jellegű. A konkrét Program részletes leírása, mely az egyedi megrendelés részét képezi, a Szolgáltató www.balancedmoms.hu honlapján érhető el.

II. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA, ELÁLLÁS, LEMONDÁS

 1. 1. A Program megrendelése
  a) Szolgáltató honlapján a megfelelő gombra kattintással, a honlapon keresztül, vagy
  b) a fizetéssel történő ráutaló magatartással, vagy
  c) más egyéb módon történő feliratkozással
  történik, mellyel az Ügyfél jogilag kötelező erejű szerződést köt a Szolgáltatóval.
 2. Az Ügyfél a megrendelést követő tizennégy (14) napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől. A határidő a megrendelést követő napon kezdődik.
 3. A privát coaching foglalkozást igénybevevő Ügyfél legkésőbb a coaching foglalkozás időpontja előtt negyvennyolc (48) órával kérheti az időpont módosítását, lemondását jogkövetkezmények nélkül.
 4. Az Ügyfél elállási jogát a Szolgáltatónak postán (ajánlott, tértivevényes), elektronikus úton, a kézbesítés megtörténtét visszaigazoló módon küldött levél útján teheti meg.
 5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egy megrendelt Szolgáltatás teljesítésétől a teljesítés tervezett megkezdésének dátumát 48 (negyvennyolc) órával megelőzően, indokolás nélkül elálljon. Ilyen esetben az Ügyfél írásbeli nyilatkozatával az alábbi opciók közül választhat:
  a) részvétel az új időpontban megrendelésre kerülő Programban; vagy
  b) részt vehet a befizetett összeg erejéig egy, a Szolgáltató által az elmaradt Program helyett felajánlott más Programon, vagy
  c) választhat egy új Programot azzal, hogy amennyiben szükséges a program különbözet díját megfizeti, vagy
  d) igényelheti befizetésének visszatérítését.

III. A PROGRAM DÍJAZÁSA, FIZETÉSI MÓD, VISSZATÉRÍTÉS

 1. Az egyes Programok díjszabása a Szolgáltató honlapján, az egyes programok leírásában található. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a díjszabást bármikor módosítsa azzal, hogy a már megrendelt, de még nem teljesített szolgáltatásokra a megrendelés időpontjában érvényes díjszabást alkalmazza.

 1. Az Ügyfél a szolgáltatási díjat a Szolgáltató honlapján közzétett fizetési ütemezés szerint köteles teljesíteni az Ügyfél által választott fizetési ütemtervnek megfelelően (a „Díj”). Szolgáltató napi 5.000 Ft, azaz Ötezer forint késedelmi kötbért számol fel minden nem határidőben teljesített fizetési részlet tekintetében a késedelem minden megkezdett napja után azzal, hogy a késedelmi kötbér mértéke nem lehet nagyobb, mint a Szolgáltatás teljes Díjának 5%-a (öt százalék).

 1. A Díj megfizetése történhet
  a) A Szolgáltató számlán feltüntetett bankszámlájára történő utalással;
  b) Készpénzben;
  c) Bankkártyával.

 2. A bankkártyás fizetés a Barion vagy PayPal szolgáltatás igénybevételével lehetséges. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával fizetni. Fizetéshez Mastercard vagy Maestro, Visa vagy Electron, illetve Amex bankkártya használható. A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

 3. Szolgáltató a Díj megfizetésének megtörténtét a jogszabályoknak megfelelő tartalmú számla kibocsátásával igazolja.

 4. Díjvisszatérítés. Szolgáltató a már megfizetett Díjat az alábbi esetekben téríti vissza:
  a) Az Ügyfél a honlapon történő megrendelés esetén a megrendelést követő tizennégy (14) napon belül, a teljesítés megkezdését megelőzően eláll a szerződéstől, ez esetben a teljes Díj visszajár.
  b) A Szolgáltató a megrendelt Szolgáltatás teljesítésétől a teljesítés tervezett megkezdésének dátumát 48 (negyvennyolc) órával eláll és az Ügyfél nem él az egyéb, jelen ÁSZF-ben biztosított más szolgáltatás vagy új időpont igénybevételének lehetőségével.
  c) a jelen Szerződés megszűnése esetén a IV. pontban foglaltak szerint.

 5. A Szolgáltató az Ügyfél elállásra, illetve felmondásra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt (15) napon belül téríti vissza az Ügyfél által teljesített Díjat. A visszatérítés az Ügyfél által alkalmazott fizetési módon történik, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

IV. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE; A PROGRAM FELFÜGGESZTÉSE

 1. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítése megkezdődött, az Ügyfél a teljesítés megkezdését követő tizennégy (14) napon belül jogosult a Szerződést indokolás nélkül, írásban, a II/4 pontban meghatározott módon felmondani. Ez esetben a Díj időarányos része az Ügyfél részére visszajár.
 2. Szolgáltató a szerződést felmondhatja, amennyiben az Ügyfél a Program során nem együttműködő, tiszteletlen, ellenséges, fenyegető kommunikációt, illetve magatartást tanúsít. Ez esetben a Díj nem jár vissza az Ügyfél számára.
 3. Amennyiben Ügyfél a Díj fizetését részletekben teljesíti, a program nyújtása mindaddig felfüggeszthető, amíg a vonatkozó Díjfizetés meg nem történik.

V. A SZOLGÁLTATÁSOK ÚJRAÉRTÉKESÍTÉSÉNEK TILALMA

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Program bármely részének (a tanfolyami segédanyagokat is ideértve), használatának, vagy a Programhoz való hozzáférésnek bármely kereskedelmi célból történő reprodukciója, sokszorosítása, másolása, értékesítése, kereskedelme vagy hasznosítása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

VI. A SZELLEMI TULAJDON ÁTRUHÁZÁSÁNAK TILALMA

Szolgáltató szerzői jogi oltalomban részesülő és a Szolgáltató szerzői jogi védelemben részesülő tanfolyami segédanyagait a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, így annak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül történő értékesítése vagy terjesztése tilos.

VII. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS, GARANCIAVÁLLALÁS

 1. Tekintettel a Program jellegére, valamint arra, hogy az Ügyfél eredményei vagy azok részben vagy egészben való hiánya kizárólag az Ügyfélen, az Ügyfél által tanúsított életmódon, magatartásformán, együttműködésen stb. múlik, Szolgáltató nem vállal garanciát, illetve felelősséget azért, hogy az Ügyfél Programmal kapcsolatos várokozásai részben vagy egészben megvalósulnak. A Program keretében kizárólag oktatási / coaching szolgáltatás nyújtása történik. Minden ebből származó előre látható, valamint előre nem látható kockázatot az Ügyfél visel.

 1. Szolgáltató nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy a Program kielégíti Ügyfél elvárásait, valamint arra sem, hogy minden egyes ügyfél ugyanazt az eredményt éri el a Program végére.

 1. Amennyiben Szolgáltató felelőssége valamely, a programból származó ok miatt mégis megállna, a Szolgáltató által fizetett kártérítés összege nem haladhatja meg a kifizetett Díj összegét.

 2. Ügyfél köteles a Program ideje alatt kiemelt figyelmet fordítani megfelelő mentális és egészségi állapota fenntartására. Szolgáltató nem nyújt orvosi és/vagy pszichoterápiás szolgáltatásokat. Szolgáltató nem felel az Ügyfél coaching folyamat során hozott döntéseiért, az azokból származó következményekért.

VIII. TANFOLYAMI SZABÁLYZAT

Ügyfél vállalja, hogy Szolgáltató munkatársaival, illetve Szolgáltató egyéb Ügyfeleivel való érintkezése során professzionális, udvarias és tisztelettudó magatartást tanúsít. Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltató által előadott Tanfolyami Szabályzatot / Belső Szabályzatokat betartja. A Tanfolyami Szabályzat megszegése jelen a Szerződés megszűnését vonja maga után. Az ilyen okból történő megszűntetés esetén Ügyfél nem jogosult befizetései visszatérítésére és köteles a Díjból hátralevő összeg megfizetésére.

IX. TITOKTARTÁS

 1. Szerződés teljes tartalma, továbbá a teljesítéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott adatok és információk bizalmas jellegűek, és a Felek üzleti titkát képezik. A titoktartási kötelezettség alól annak kötelezettje kizárólag a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása alapján mentesülhet, amely hozzájárulásban a másik Fél pontosan megjelöli a kiszolgáltatható titokkört is. A másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyik Fél sem fedheti fel közvetve vagy közvetlenül harmadik személynek a kapcsolat lényegét, a szerződés tartalmát vagy olyan adatot és információt, amely a tudomására jutott. Ez a kötelezettség a szerződés ideje alatt, valamint annak megszűnése után 5 évig áll fenn.
 2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kezelik. A Felek által a másik fél részére a Szerződésre vonatkozóan, azzal kapcsolatban átadott minden információ, adat, üzleti és jogi megoldás, szellemi alkotás jogosultja az azt nyújtó fél, és a másik fél semmilyen módon nem jogosult azokkal rendelkezni a teljesítés keretein kívül.
 3. A másik Féltől származó adatok és információk tekintetében a Felek kölcsönösen vállalják, hogy
  a) minden észszerű lépést megtesznek azok biztonságos őrzése és tárolása érdekében;
  b) nem használják fel azokat más célra, mint amelyre azokat szánták;
  c) csak addig tartják azokat birtokukban, amíg szerződéses kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesek, ezt követően haladéktalanul visszaszolgáltatják a másik Félnek, ideértve minden általuk készített másolatot, vagy a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával megsemmisítik azokat;
  d) teljes mértékben együttműködnek egymással bármely ellenőrzés során, amelyet az adatokat rendelkezésre bocsátó Fél végez az adatok biztonságos őrzésére, felhasználására vonatkozóan.

X. ROSSZ HÍRNÉV KELTÉSÉNEK TILALMA; VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE

A Felek a Szerződésből eredően közöttük felmerült vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján, írásbeli egyezséggel kísérlik meg rendezni a vita alapjául szolgáló tény, adat, körülmény felmerülésétől számított 30 napon belül. Felek megállapodnak abban, hogy tartózkodnak minden olyan kijelentéstől, nyilatkozattól, amely a másik fél jó hírnevét, üzleti megbízhatóságát, hitelességét, hitelképességét, vagy bármilyen téren történő megítélését ronthatja. Amennyiben az írásbeli egyezség megkötésére a fenti időtartamon belül nem kerül sor, a Felek a vita rendezésére a polgári perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.

XI. VÁLTOZÁS A FELEK SZEMÉLYÉBEN

Egyik fél sem jogosult jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeit átruházni, vagy azok alapján fennálló jogait engedményezni.

XII. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, akkor a jelen Szerződés többi feltétele és kikötése továbbra is hatályos marad mindaddig, amíg benne foglalt jogügylet gazdasági vagy jogi tartalma bármely Fél számára lényeges hátrányt nem jelent. Ha olyan döntés születik, hogy valamely rendelkezés érvénytelen vagy végrehajthatatlan, a Felek jóhiszeműen fontolóra veszik a jelen Szerződés módosítását oly módon, hogy az a Felek eredeti szándékához a lehető legközelebb essen és elfogadható legyen, azért, hogy az itt eltervezett jogügyletek a lehető legteljesebb mértékben az eredetileg eltervezettek szerint menjenek teljesedésbe.

XIII. IRÁNYADÓ JOG

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint a fogyasztó és a Vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet rendelkezései irányadó rendelkezései valamint az ennek alapján kötött egyedi szerződések eltérő rendelkezései az alkalmazandóak.

Szőrfi Andrea kismama mentor és anyamentor - BalancedMoms logo